Pitanja i Odgovori

PITANJA UZVIŠENIM UČITELJIMA

 Zbog čega je potrebno da se fokus (svesti i podsvesti) pomeri ka pozitivnom doživljavanju sveta i sebe u njemu? Zbog čega, ako će i bez toga svi ljudi usled opšteg procesa evolucije doživeti pročišćenje? Ako se zapisi o kojima ste mi govorili unapred  promene, da li će to olakšati čoveku njegov životni put?

 PITANJA I ODGOVORI

PitanjeZbog čega je potrebno da se izvrši premeštanje mog  fokusa ?

Odgovor: Da bi se očistilo vaše emocionalno, fizičko i mentalno telo. Duhovni razvoj i spoznaja svog mesta na Zemlji i Vasioni omogućiće vam pristup Univerzalnoj Svesti, olakšaće vam put ka fizičkom, mentalnom, emocionalnom i duhovnom vaznesenju.     

Pitanje: Šta je to Vaznesenje, ta reč nas plaši. Da li to znači da ćemo umreti, a zatim se ponovo roditi?

Odgovor: To je određena faza procesa ličnog razvoja čoveka. To je promena fokusa svesti. To je prirodni proces evolucije svih bića. Vas je Bog stvorio kao večna, duhovna bića koja će širiti Njegovo znanje. Vi na Zemlju dolazite uvek iznova da bi sticali znanje i iskustvo i ovladali tom dimenzijom.

         Međutim, pošto se nalazite u materijalnom svetu, opterećeni ste materijalnim stvarima i one vas uspavljuju. Ne čujete glas Duha i ne osećate prisustvo Duha u sebi zbog prvih stečenih utisaka o ovom svetu, zbog toga što se na svom životnom putu oslanjate na zapise i svoju istinu, i ne primećujete istinu sveta u koji ste dospeli. Bogovi su se u svim razdobljima istorije Zemlje usrdno trudili da vas probude, ali su zapisi otupljivali vašu svest o istini ovog sveta. Mi sada, u ovom periodu evolucije,  znajući važnost te činjenice, smatramo da je vreme da ukažemo na nju.

         Odbacivanje božanskog u sebi predstavlja veliku barijeru koja se mora savladati u procesu vaznesenja. Zato je neophodno, pre svega, pročistiti emocionalno telo. Emocionalno telo je sakupilo nekvalitetnu, niskofrekvantnu energiju iz svih vaših fizičkih otelotvorenja u kojima ste vi,  pridržavajući se «svoje istine»,  pružali otpor, stalno se boreći da zauzmete najbolje «mesto pod suncem». Emocionalno telo,  poput gustog oblaka, obavija fizičko telo. Emocije kao što su strah, gnev i osećanje krivice vibriraju na veoma niskim frekvencijama. One  ne mogu preći u zonu viših vibracija u kojoj preovlađuju radost i ljubav.

         Vaša tela, emocije i duh se sastoje iz energije koja vibrira na različitim frekvencijama. Vaše čakre određuju te vibracije i zvuče određenim zvukom, čineći sve zajedno, jednu oktavu. Vi  predstavljate sve note te oktave. Svako od vas treba da zvuči kao dobro naštimovani klavir, ali vi tako ne zvučite, iz vas se ne širi Božanska muzika, jer su negativne emocije i vaši negativni utisci o ovom svetu deformisali vaše čakre. Neophodno je da se ti utisci zamene pozitivnim utiscima, kako bi svesno dozvolili Duhu da slobodno prolazi kroz vas. To će biti vaše emocionalno vaznesenje i ključ za oslobađanje od niskih frekvencija. Vi ćete se promeniti mnogo pre nego oni ljudi kojima je suđeno da prođu opšti evolutivni proces u kome će se, hteli to ili ne,  menjati. Svi ljudi, kao i sama Zemlja, su učesnici procesa promena.

Pitanje: Koja je to lekcija, koju svaki čovek rođen na Zemlji mora da savlada?

Odgovor: Sada se odigravaju velike promene, evolutivni proces, novi zaokret čovekove svesti. Karma Zemlje je zaustavljena, a vi, našavši se u okolnostima i atmosferi porodice u kojoj ste izabrali da se rodite,  treba da pronađete svoje greške iz prošlih otelotvorenja. Vi ste izabrali, vi ste stekli utiske o ovom svetu i dalje kroz život ste se iskazivali na ovaj ili onaj način, što je davalo rezultate koji vas u ovom trenutku ne zadovoljavaju. Sve više ste pod stresom, a na vašem emocionalnom telu se skuplja sve više negativne niskofrekventne energije. I ne uspevate da izađete iz tog kruga.

Mnogi ljudi traže ono, što oni nazivaju istinom. A istina je u vama samima. Sve novo što spoznate u svom životu i jeste istina za vas. Ljudi očekuju pomoć viših bića iz drugih dimenzija, a oni su sami ta bića. Svaki čovek ima svoje Više «Ja» koje istovremeno postojii  u vašoj i drugim dimenzijama. Veza sa vašim Višim «Ja» uvek postoji. Karma je i zaustavljena zbog toga da vi ne bi dopunjavali svoje emocionalno telo novom sakupljenom niskofrekventnom energijom i da bi mogli da ga očistite od nje i prosvetlite sve nivoe ispoljavanja na ovom svetu.

Vama je dato odobrenje za «vaznesenje vibracija», a to omogućava stvaranje sledećeg života bez napuštanja svog fizičkog tela. Vi ćete još neko vreme biti u stanju dualizma, ali ćete ga doživljavati mnogo lakše jer će vam pravi razlog zemaljskog bitisanja postati jasan.

Vaznesenje je oblik integracije svih delova sebe. Vi ste višedimenzionalno biće. To je vaše sećanje o sebi kao petodimenzionalnoj ličnosti. Sve to zahteva promenu paradigme o čovečjoj svesti, jer ste vi duhovno biće u čovečjem obliku. I da bi se oslobodili teških, niskofrekventnih energija i setili se svog BOŽANSKOG POREKLA, da bi savladali raskol između sebe i sveta i približili se ogromnim resursima Univerzalne Svesti, vama se daruje saznanje o zapisima i mogućnost da u najkraćem roku zemaljskog vremena prosvetlite svoje emocionalno, fizičko i mentalno telo i ostvarite novo visokofrekventno ispoljavanje sebe u svetu. TO JE, JEDNOSTAVNO, NOVA ETAPA, NOVO SAZNANJE, koje će znatno olakšati put onima koji traže sebe u ovom svetu.

U svim fazama razvoja neophodno je da se nove ideje i nova znanja postepeno integrišu u masovnu svest, kako bi se promene neprekidno dešavale. Znanje će pomoći da se uspostavi istinska vrednost čoveka i čovek će zauzeti odgovarajuće mesto u jedinstvenom Kosmosu. Svi moraju shvatiti da predstavljaju  neodvojivi deo jedne celine. To je pomak u duhovnoj evoluciji –  razvoj duhovno jakih i odgovornih ličnosti koje cene svoj lični doprinos i kao članovi grupe prihvataju odgovornost. Jer, ako se vi nalazite u stanju «vlastite istine», opterećene niskofrekventnim utiscima o ovom svetu, vaše srce neće biti mirno zbog straha da je svet za vas opasno mesto.

Ovo saznanje će pomoći mnogim ljudima da se pozabave sobom. A ljudima koji se bave psihologijom će pomoći i pojasniti zbog čega su loši odnosi međ ljudima u porodici i nekim drugim grupama, zašto izbijaju konflikti, svađe, zašto ljudi ne mogu da se osećaju smireno i da se raduju svojim uspesima.

Pitanje: Šta čovek dobija pomeranjem fokusa u odnosu na obične, svakodnevne promene koje se dešavaju u okviru opšteg evolutivnog procesa?

Odgovor: Vi možete pomisliti da sada znate više i bolje, međutim i pored toga vi upadate u iste uobičajene šablone. Moguće je da ste stekli loše navike, želite da ih odbacite, mislite da to možete, a one su i dalje tu i pobeđuju vas, baš kada ste pomislili da ste ih se oslobodili.

         Kod većeg broja ljudi  ima mnogo ostataka starog egoističnog ja, koje treba ukloniti. Setite se: od ulaska u strukturu obličja do vašeg spuštanja u tamu i neprosvećenost proteklo je hiljade godina. U svakom narednom životu sve više vas je sputavala  snaga treće strukture. Zato bi bilo nerealno očekivati da sve ono što vas vuče unazad nestane kao «čarobnim štapićem» nakon izgovaranja nekoliko afirmativnih rečenica. Nerealno je očekivati da se na osnovu 20-30 godina ličnog razvoja  potpuno oslobodite negativnosti.

         Vi ste obuhvaćeni promenama Zemlje i veoma je važno da oslušnete svaki aspekt svoje duše, uključujući i takozvano «unutrašnje dete». U stvari, u vama je mnogo «unutrašnje dece». I svako od njih ima svoj glas, koji traži da bude saslušan i prihvaćen, čak i kada vi odlučite da ne slušate njegove savete.

         U  ovom trenutku vi, kao deo sveta na Zemlji, treba da se oslobađate SVIH ličnih psiholoških problema, negativnih emocija, ukorenjenih negativnih ubeđenja, programiranosti i ograničenja iz prošlih života i detinjstva. I to treba da činite sve dok  se čitavo polje svesti (energetska matrica) ne očisti i oslobodi disonansa i disharmonije. Na raspolaganju vam je pomoć velikog broja duša iz viših struktura, o kojima ćemo detaljnije govoriti u knjizi, poglavlje 10. Ne plašite se da zavirite u najskrivenije i najtamnije kutke svoje duše. Od toga zavise vaše spasenje, oslobađanje i sloboda. Poklonite punu pažnju stanju svesti, jer u dubinama vaše suštine leže odgovori na sva pitanja i probleme sa kojima se srećete u svakodnevnom životu. (Detaljnije informacije naćićete u knjizi Sela Rejčela «Promene Zemlje i 2012 godina. Poruke Osnivača».

Pitanje: Detaljnije o vaznesenju. Kakav je to proces?

Odgovor: Vaznesenje je proces kretanja svesti iz treće, kroz četvrtu, ka petoj strukturi. Svest određuje praksu. Vaša svest određuje koji ćete oblik koristiti za prihvatanje života.

         Time, gde ćete smestiti svoju svet, biće određeno vaše osećanje života. Vaši metafizičari su to veoma dobro razumeli. Ako vi pažnju fokusirate na petu strukturu, ona će postati vaša dominantna vibracija. Fizičko vaznesenje je prelaz iz fizičkog oblika treće strukture u fizički oblik četvrte strukture, a zatim iz fizičkog oblika četvrte strukture u eterično telo svetlosti pete strukture (koje se bazira na  silicijumu).

         Duhovno vaznesenje je suština duše koja napušta telo i direktno odlazi ka praroditeljskom delu duše u zvezdanim sferama (od 7. do 9. strukture). Duhovno vaznesena duša ima dovoljno završenu karmu i više joj nisu potrebna nova otelotvorenja. Ona je izabrala da napusti telo, a ne da ga pretvara u oblik svetlosti, baziran na silicijumu. Razlozi za takvu odluku su različiti. Često se takav izbor vrši kada je duša koja boravi u sadašnjem telu veoma stara ili poseduje veoma bolesno telo i oseća da obnavljanje tela zarad vaznesenja zahteva ogroman trud. Ako je duša duboko uverena da telo treba da stari i umire, ili da ona treba da napusti telo da bi se uzdigla, takvo uverenje može učiniti da duša izabere duhovno, a ne fizičko vaznesenje.

         Spirala vaznesenja (šesta Božanska dozvola) je proces kojim bi duša mogla da se ne napuštajući fizički oblik direktno uzdigne na sledeći nivo struktue, koji bi utelotvorenim dušama omogućio ostvarenje potpunog potencijala. Taj proces bi omogućio duši da prima sledeći niz lekcija bez ponavljanja već naučenog, bez sećanja na prošlo, bez prolaska kroz traumu rođenja i smrti. (Iako je ideja karme  iluzija, verovanje ljudi u krivicu i greh se znatno povećalo. To verovanje je toliko ojačalo da zbog njega duše ostaju blokirane u negativnim šablonima i nižoj strukturi. Jedna od mogućnosti za prevazilaženje tog problema je spirala vaznesenja).

         Na žalost, sve do nedavno, samo je veoma mali broj duša uspeo da prođe kroz taj proces, jer on zahteva izbalansiranost skoro čitave karme i sposobnost prolaska kroz zastore amnezije (karakteristične za niže svetove), pre nego što duša stekne količinu ukupne energije, dovoljnu  za takav podvig.

         Sve do 1950 godine, kada se pojavila Šesta Dozvola, ukupno je oko 300 duša uspelo da izađe iz  kruga ponovnog otelotvorenja i uđe u spiralu vaznesenja. Te duše su rezultat boravka ljudi na Zemlji od skoro 10 miliona godina. Mnoge duše su dostigle veće visine spoznaje tek kada su njihova tela uništena padom glavnih civilizacija (usled katastrofa izazvanih završetkom prethodnih ciklusa, usled ratova, intervencija negativno polarizovanih svemiraca, kao i nekih drugih zvezdanih događaja).

         U suštini, Šesta Dozvola je Božanska «naredba», kojom se dušama dozvoljava da ne završe karmu i da ne skupljaju sve male deliće pre nego što im se dozvoli da se uzdignu na sledeći nivo vibracija.

Masovno uzvišenje, koje će biti rezultat te Dozvole, planirano je u etapama, počev od 2012 godine, završno sa 2030 godinom. Kosmički ciklusi i pomeranja poslužiće kao katalizatori samo za osnovne periode vaznesenja. Uzvišenje duša nastaviće se i u periodima između glavnih talasa vaznesenja, ali ne tako brojno, kao što će to biti u 2012, 2017. i 2030 godini – godinama koje se podudaraju sa glavnim zvezdanim događajima. Zvezdani događaji menjaju elektromagnetno polje oko Zemlje, što će prouzrokavati promene DNK ljudi i nekih nižih oblika života.

Kada duše u fizičkom telu ostvaruju vaznesenje, one ulaze u stanje svesti pete strukture. Zemlja će se, ipak, u početku nalaziti u stanju četvrte strukture i većina duša koje prežive promene Zemlje, boraviće u četvrtoj strukturi.

Oko 15 do 30 miliona ljudi će do 2030 godine proći kroz fizičko vaznesenje na Zemlji. Oni će vibrirati u petoj strukturi.

         Zemlja, kao planeta, kreće se u pojasima intenzivnijih frekvencija galaktičkih promena (između 2015. i 2035 godine). Ona i 1–2 milijardi ljudi kretaće se ka četvrtoj strukturi, istovremeno sa onima koji kroz spiralu vaznesenja prolaze u petu strukturu. Ostalih 4–5 milijardi ljudi neće biti sposobno da pređe iz treće u četvrtu strukturu. Oni će napustiti Zemlju i ponovo će se utelotvoriti na drugim planetama, koje više odgovaraju nivou razvoja njihovih duša (detaljnije informacije možete naći u knjigama Sela Rejčela).

Comments are closed.